logotyp
OCHRONA OSÓB, MIENIA, INKASO, KONWOJE, GRUPY INTERWENCYJNE
IMPREZY MASOWE, SZKOLENIA
foto
SPRAWDŹ NASZE USŁUGI:
toolsfooter
USŁUGI
Kilka słów o tym co robimy
OCHRONA FIZYCZNA

Realizowana jest przez pracowników BIURA OCHRONY BATOR zgodnie z procedurami chronionego obiektu. Głównym celem jest sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem, w szczególnoci ograniczenie swobodnego poruszania się osób nieupowaźnionych, zapobieganie włamaniom, kradzieźom, dewastacjom, ochrona osób w strefie dozoru, dąźenie do zminimalizowania skutków zdarzeń losowych, awarii, klęsk źywiołowych.

KONTROLA PRACOWNIKÓW

1.Dwustopniowa kontrola pracowników wykonujšcych zadania ochronne
- Kontrolny
- Załoga interwencyjna
2.Szybki przepływ informacji z obiektów chronionych do nadzoru BIURA OCHRONY BATOR powoduje, iź wszystkie niebezpieczne zagroźenia dla obiektu są szybko eliminowane.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

Zmiany jakie moźna zastosować w chronionym obiekcie to:
1.Minimalizacja do minimum obsady etatowej straźników
2.Wykorzystanie do maksimum środków technicznych
- Zastosowanie kontroli dostępu
- Zwiększenie monitoringu wizyjnego
- Montaź Systemów alarmowych w lokalach
- Stworzenie lokalnego systemu monitoringu

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH W DUŻYM STOPNIU PRZYCZYNI SIĘ DO MINIMALIZACJI KOSZTÓW OCHRONY PRZY RÓWNOCZESNYM ZWIĘKSZENIU SIĘ BEZPIECZEŃSTWA W CHRONIONYM OBIEKCIE

MONITORING OBIEKTÓW

- 24 godzinny, elektroniczny nadzór nad obiektem chronionym
- elektroniczna obserwacja i rejestracja wszystkich zdarzeń mających miejsce w obiekcie
- reakcja grup interwencyjnych na sygnał sabotaźu, włamania i napadu
- montaź wszelkiego rodzaju systemów alarmowych, przeciw poźarowych, kontroli dostępu itp.
- wyszukiwanie i likwidacja podsłuchów, wykrywanie inwigilacji itp.

IMPREZY MASOWE

Zabezpieczamy imprezy masowe i plenerowe takie jak: koncerty, zawody sportowe, pikniki, wystawy, festyny czy konferencje. Do obsługi tego rodzaju imprez wyznaczani są pracownicy którzy odbyli przeszkolenie w zakresie wykonywania zadań członka słuźb porządkowych na imprezach masowych z duźym doświadczeniem i odpowiednimi predyspozycjami, potrafiący rozpoznać, zapobiegać, likwidować zagroźenia

KONWOJOWANIE I INKASO

Usługa konwojowania i inkaso wartości pienięźnych oraz innych materiałów zawierających informacje niejawne wykonywana jest zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę walorów pienięźnych - na podst. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna opowiadać ochrona wartości pienięźnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. (Dz. U. Nr 129, poz. 858) wraz z późniejszymi zmianami.

OCHRONA OSOBISTA

Stawiając czoło wzrastającemu zagroźeniu i coraz większej zuchwałości przestępców świadczymy usługi w zakresie ochrony osobistej. Prowadzona jest przez pracowników doświadczonych i sprawdzonych, najczęściej wykonujących wcześniej te zadania w słuźbach specjalnych. Pracowników tych charakteryzują cechy takie jak:
- profesjonalizm
- lojalność w stosunku do VIP-a
- dyskrecja i kultura osobista
- odpowiedzialność i konsekwencja
- umiejętność dostosowania się do kaźdej sytuacji ( z naraźeniem zdrowia a nawet źycia)
- wysoka sprawność fizyczna
- ciągłe doskonalenie się w zakresie taktyki, posługiwania się bronią, samoobrony itd.

GRUPY INTERWENCYJNE

Zadaniem Grup Interwencyjnych BIURA OCHRONY BATOR jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie oraz podjęcie działań mających na celu ochronę zdrowia lub źycia oraz zabezpieczenie mienia. Ilość załóg Grup Interwencyjnych oraz miejsca ich stacjonowania sś zawsze dostosowywane do aktualnego stanu zagroźenia w systemie ochrony, warunków drogowych i atmosferycznych. Profesjonalna organizacja działania w oparciu o sprawdzone procedury sprawia, źe załogi Grupy Interwencyjnej docierają do obiektu w ciągu kilku minut od otrzymania sygnału alarmowego.
Podnosniki Radom - Szamba Betonowe
CE 2018 BIURO OCHRONY BATOR. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE